snss

ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถ ใช้หลักการทาง ซ่อมบำรุง มาเป็นหลัก ปฏิบัติ โดยกำหนดหัวข้อ รอบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล แล้วนำมาจัดแผนซ่อมบำรุง เป็นประวัติในการซ่อมบำรุง โดยมีการตรวจสอบสามารถแบ่งออกได้ เป็นการตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสและตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า

Read More

บริการด้านอาหาร: อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกเหนือไปจากการรักษาทางกายภาพบำบัดแล้ว ผู้ป่วยยังต้องการอาหารที่เหมาะสมกับกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวของสมองและหลอดเลือดหัวใจ

Read More